GCUF Logo

Programs Offered 2022

Khatam Un Nabiyeen College Khatam Un Nabiyeen College 3 KM Gadda Road Fateh Jhang

Sr Degree System
1 BS Computer Science Semester
2 BS English Literature Semester
3 BS Islamic Studies Semester